วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เกี่ยวกับ บก.ตม.5

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง5 หรือ บก.ตม.5 มีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด(ตม.จว.) ในสังกัด 7 แห่ง ซึ่งหากท่านอยู่ในจัึงหวัดใหน โปรดติดต่อตม.จว.ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนั้น เช่น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด คือ
จ.เชียงใหม่ จ. ลำพูน จ. ลำปาง เป็นต้น

ประวัติกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง5 เป็นหน่วยงานที่ตั้ง ขึ้นใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ยกเลิกส่วนราชการเดิม ตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ พ.ศ.2548 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อ 7 กันยายน 2552 แต่เดิม ใช้ชื่อว่า ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2548 สถานที่ตั้งครั้งแรก ศตม.ภ.เหนือ ยังไม่มีที่ทำการ จึงอาศัยบริเวณอาคารที่จอดรถ ชั้น 3 สตม. เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาย้ายจาก อาคารที่จอดรถ สตม. มาอยู่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (หลังเก่า) ปี พ.ศ. 2548 - 2550 เนื่องจาก อาคารศาลากลางหลังเก่าคับแคบ จึงได้ย้ายมาเช่าอาคารสำนักงานของเอกชน เป็นที่ทำการ ตั้งอยู่ที่ หลังห้างสรรพสินค้า คาร์ฟูร์ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จว.เชียงใหม่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-2552 ปัจจุบันที่ทำการตั้งอยู่ที่อาคารอำนวยการบ้านพักศูนย์ราชการ 700 ปี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อำนาจหน้าที่
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหา นคร หรือตามที่สำนักงานแห่งชาติกำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับคนต้องห้าม งานส่งกลับ และงานห้องกัก ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ
1.เป็นฝ่ายอำนวยการในการกำหนดยุทธศาสตร์ให้ สตม. ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ สตม.และด่านในสังกัด
2.ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามโยบายของ สตม. และ ตร.
3.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่น ของ บก.ตม.5
4.การปฏิบัติงานตาม ป.วิอาญา กม.ว่าด้วยคนเข้าเมือง กม.ว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกม.อื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. The Superintendent of Chiang Mai Immigration, I don't know what is his name? But He can manage the system of parking very good and enough for me and other foreigners, I ever come here for last 3 months I can't not find to park and very traffic jam so I can't to park here I must to park outside or took a red car came here. Now I don't know how he can fix the bad point, and I hope that the best system is still until I come here to notify 90 days again. Thanks a lot for my convenience and the happiness of other people

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. I AGREE WITH THIS POST AND I FEEL THAT TE SYSTEM OF CHIANGMAI IMMIGRATION VERY GOOD MORE THAN OLD SYSTEM AND I CAN DO AND HAVE THE RIGHT MORE THAN......IT'S WONDERFUL

   ลบ
 3. I think the immigration division 5 very good and good manage the system and can devide the responsibilities to another organization I am very proud represent the people at chiang mai

  i very please to stay here

  ตอบลบ
 4. I think you that place that you talked about is Chiangmai Immigration that set near the airport. I think they have the other parking lot for you near there. Immigration division 5 is the organization that control northern immigration also Chiangmai immigration. Our new office set close to the entrance road to Hoy Theung Tao Lake at Maerim district.

  ตอบลบ
 5. ขออนุญาติแนะนำเว็บหางานของเชียงใหม่ด้วยนะจ๊ะ

  www.เชียงใหม่หางาน.com

  เป็นเว็บหางาน ของชาวเชียงใหม่ อัพเดต งานทุกวันจ้า

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ